އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ހިސާބުތައް


ކުންފުނީގެ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ހިސާބުތައް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާށެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް ނުވަތަ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް

ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 2.1 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

31 މެއި 2021 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކުންފުނީގެ 2020 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 29 މޭ 2022 ގެ ނިޔަލަށް cs@sto.mv އަށް އީމެއިލްކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

ވަނަވަރު

Img

އަލްފާޟިލް ހާމިދު ނަޝީދު މުޙައްމަދު

ޗެއަރމަން

Img

އަލްފާޟިލް ޙުސެއިން އަމްރޫ މުޙައްމަދު ރަޝާދު

ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ އަދި މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމު

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

Img

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޒުމައިލް ރަޝީދު

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްފާޟިލް ޤައިސް އިސްމާޢީލް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްފާޟިލް ޝިމާދު އިބްރާހިމް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމާއި ވޯޓު ނެގުން

ޖަލްސާ އޮންނާނީ 30 މޭ 2022 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 21:00 ގައި މަރީނާ ކްރޮސްރޯޑްސް އިވެންޓް ހޯލް އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އޭޖީއެމް ޕޯޓަލް

މިޕޯޓަލްއިން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

ރަޖިސްޓަރކުރި މައުލޫމާތު ބެލުން
ސުވާލު / ހިޔާލު ހުށަހެޅުން
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
ވޯޓު ދިނުން

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް