އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ހިސާބުތައް


ކުންފުނީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް އަދި ހިސާބުތައް ތިރީގައިވާ ލިންކުން ޑައުންލޯޑް ކުރައްވާށެވެ.

އަހަރީ ރިޕޯޓާއި އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ސުވާލެއް ނުވަތަ ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ވާނަމަ، އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.


އަހަރީ ރިޕޯޓް އޮޑިޓް ކޮށްފައިވާ އަހަރީ ހިސާބުތައް

ފާސްކުރަން ހުށަހަޅާ އެޖެންޑާ އައިޓަމްތައް

އެޖެންޑާ އައިޓަމް 3.1 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

31 މޭ 2023 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކުންފުނީގެ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާއަށް އެއްވެސް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، 27 މޭ 2024 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ 16:00 ގެ ކުރިން [email protected] އަށް ފޮނުއްވުމަށް މި ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 60-ADM/2024/70 އިޢުލާނުން ވަނީ ދެންނެވިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ސުންގަޑިއާއި ހަމައަށް އެއްވެސް އިސްލާޙެއް ކުންފުންޏަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

ވަނަވަރު

Img

އަލްފާޟިލް ޢާމިރު މަންޞޫރު / މއ. މަނަސް

ޗެއަރމަން

Img

އަލްފާޟިލް ޝިމާދު އިބްރާހިމް / ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު: C8-2-D

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނިޒާމު / ނަސީމީ ހައުސް، ހއ.ހޯރަފުށި

އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އަދި ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރ

Img

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު މުރާދު / މއ. ދަނޑިކޮށީއިރުމަތީގެ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްފާޟިލާ ރީޝާ ޢަބްދުލްމުންޢިމް / މ. ފަރުޙާނާމަންޒިލް

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

Img

އަލްއުސްތާޛު ދާނިޝް މުޙައްމަދު އަމީން / މއ. މާންދޫގެ ދެކުނުގެ

ނޮން-އެގްޒެކެޓިވް، އިންޑިޕެންޑަންޓު ޑިރެކްޓަރ

ޖަލްސާއަށް ރަޖިސްޓަރީކުރުން

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމާއި ވޯޓު ނެގުން

ޖަލްސާ އޮންނާނީ 12 ޖުލައި 2024 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ 21:00 ގައި ނީރި ލައުންޖް، ހުޅުލެ އަދި މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އެސްޓީއޯ ޕޯޓަލް

އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއާއި ގުޅޭގޮތުން މިޕޯޓަލްއިން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތައް

ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ހިއްސާދާރުގެ މައުލޫމާތު ބެލުން
ރަޖިސްޓަރކުރުން
ރަޖިސްޓަރކުރި މައުލޫމާތު ބެލުން
ސުވާލު / ހިޔާލު ހުށަހެޅުން
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުން
ވޯޓު ދިނުން
އެސްޓީއޯ ޕޯޓަލްއަށް ލޮގިން ކުރެއްވޭނީ އީފާސް މެދުވެރިކޮށް. އީފާސް އަށް ރަޖިސްޓަރ ނުކުރައްވާނަމަ، ފުރަތަމަ އީފާސްއަށް ރަޖިސްޓަރ ކުރައްވާ. އަދި އީފާސްގެ ބަޔޮމެޓްރިކް ވެރިފިކޭޝަން ފުރިހަމަ ކުރައްވާ.

އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް